»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: undervisning/undervisningsplan - siden er sidst opdateret 23.7.17

» Aldersintegreret undervisning

» Undervisningsplan

» Morgensamling & fortælling

» Skoledagen

» Skolens fyrtårne

» Evaluering 2016

» Karakterer

» Undervisnings-miljøvurdering 2016

 

 

Undervisningsplan

Skolens røde tråd
Skolens mål og undervisning skal stå mål med hvad der almindeligvis forventes i folkeskolen. Skolen følger Undervisningsministeriets »Fælles Mål. Vi arbejder frem mod at styrke børnenes kompetencer og bruger i den forbindelse læringsmålsstyret undervisning.

Vi lægger stor vægt på gennemsigtighed i forbindelse med skolens årsplaner, som ligger klar første skoledag efter sommerferien. Ved hvert nyt periodestart i hvert enkelt fag tilsendes periodemålene til forældrene og eleverne. Forældre og elever kan til enhver en tid få udleveret årsplaner, delmål og slutmål, som altid er tilgængeligt på et internt drev. Delmål og slutmål ligger desuden til grund for vore elevplaner, som gennemgås med forældre og elever to gange årligt.

På Grænseegnens Friskole har PR besluttet at arbejde ud fra nedenstående overordnede temaplan.
Publikationerne under det enkelte klassetrin beskriver de områder, der forventes taget op og således er de en rettesnor for tilrettelæggelsen af årsplanerne og deres indhold. Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering ligger på samtlige klassetrin, hvilket betyder at det inddrages i undervisningen gennem hele skoleforløbet, fx. ved oprettelse af en forældre jobbank, så forældrene kan inddrages i undervisningen.

Da vi er en friskole med en anderledes fagfordeling, hvor vi har engelsk og tysk fra 0. kl., skal vi naturligvis tage hensyn til det i forhold til kravene i Fælles Mål. Læs nærmere nedenfor.

At lade lande og kontinenter være den røde tråd, flugter bl.a. fint med kravene i Fælles Mål for N/T, men det er naturligvis ikke ensbetydende med, at man kun skal holde sig til Danmark i 2. klasse. Hvis julekalenderen har et tema om Uganda, eller hvis temaugen for hele skolen handler om indianere, arbejdes der naturligvis med disse områder tillige.

Der samles materialer og erfaringer på de enkelte klassetrin løbende, og der oprettes en fælles videns database, både en virtuel og en fysisk, så vi på den måde både evaluerer og opkvalificerer arbejdet for fremtiden.

Vi fraviger Fælles mål mht. tidlig sprogstart i engelsk og tysk
Der er ikke fra Undervisningsministeriet nedfældet noget lovformeligt formål eller mål for fagene engelsk og tysk fra 0.klasse, da disse fag først er obligatoriske senere i skoleforløbet.
På Grænseegnens Friskole har vi dog fra skolens start i 2011 besluttet at sprog starter fra 0. klasse, da vi mener, at det er en grundlæggende kompetence børnene bør udvikle fra helt små, idet den er utrolig vigtig i vores internationale verden i dag. At lære sprog fra skolestart tror vi, giver et godt fundament for den videre sprogindlæring i hele skoleforløbet.

Fælles mål
Fagene engelsk og tysk er i Fælles mål delt ind i 4 områder hvoraf følgende områder efter vores vurdering danner grundlaget for undervisningen fra 0. kl. på Grænseegnens Friskole:

1 Kommunikative færdigheder
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
- forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider.
- følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om nære emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om.
- forstå korte, sprogligt enkle talte sætninger om nære emner eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier.
- deltage i sproglege og små rollespil
- svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole mm

2 Sprog og sprogbrug
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
- anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære emner
- udtale de engelske ord og vendinger, der arbejdes med
- vise fornemmelse for ord, ental og flertal samt fornemme ud fra tekst og sammenhæng, om noget foregår nu, før eller i fremtiden
- forstå og udføre enkle sproghandlinger.

3 Sprogtilegnelse
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
- have mod på at gætte i forsøg på at forstå det talte sprog
- turde udtrykke sig på engelsk/tysk, selv om den sproglige formåen ikke slår til, fx med brug af kropssprog og mimik
- udnytte nogle af de muligheder, der er for at opsøge engelsk/tysk uden for skolen
- finde nogle ligheder og forskelle mellem engelsk/tysk og dansk/modersmål
- indgå i pararbejde og sammen med partneren selvstændigt udføre en opgave eller en kommunikationsleg
- anvende billedordbøger
- anvende elektroniske medier til enkle opgaver og spil.

4 Kultur og samfundsforhold
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
- kende til kultur og levevilkår i Storbritannien, USA og Tyskland inden for emner som familie, dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider
- kende til eksempler på engelsk- og tysksprogede børnekulturer, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger
- give enkle eksempler på forskelle mellem engelsk- og tysksprogede kulturer og egen kultur.

Hvordan:
Vi er af den klare opfattelse at børnene bedst lærer sprog gennem små - om muligt - daglige doser.

Hovedvægten lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg, sang og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Vi opbygger ordforrådet ved at arbejde med temaer som navne, tal, farver, navne på ting i klassen, dyr, tøj, huset, osv.

Emneområderne skal dels være konkrete, dagligdags og virkelighedsnære, dels appellere til børnenes fantasi. Vægten lægges på gloseindlæring og indlæring af korte sætninger – primært vha. forskellige lege.

Undervisningen foregår på engelsk/tysk fra første dag.
I begynderundervisningen er fokus lagt på lytteforståelse og begyndende mundtlig udtryksfærdighed.

Sociale mål: vi griner aldrig af hinanden men med hinanden, og vi skal alle føle tryghed, så alle tør sige noget.
Undervisningen foregår i en tryg atmosfære, så børnene har lyst til og mod på at benytte engelsk/tysk mest muligt, således at de udvikler deres måde at lære sprogene på. Det betragtes som naturligt, at børnene laver fejl, og det er vigtigt, at de får anerkendelse for deres fremskridt.

Progression

Børnehaveklasse: Mig selv

1. klasse: Det nære miljø

2. klasse: Danmark

3. klasse: Danmark, Norge, Sverige

4. klasse: Grønland, Island, Færøerne, Finland

5. klasse: Europa

6. klasse: Europa

7. klasse: Ud i verden

8. klasse: Hele verden

9. klasse: Hele verden