»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: undervisning/skolens fyrtårne- siden er sidst opdateret 23.7.17

» Aldersintegreret undervisning

» Undervisningsplan

» Morgensamling & fortælling

» Skoledagen

» Skolens fyrtårne

» Evaluering 2016

» Karakterer

» Undervisnings-miljøvurdering 2016

Skolens fyrtårne

Skolen har valgt at profilere sig på følgende fire fyrtårne: sprog, musik/teater, naturvidenskab samt krop og bevægelse. Herunder kan du læse mere om de enkelte punkter.

Sprog
På Grænseegnens Friskole har vi fra skolens start i 2011 undervist i engelsk og tysk fra 0. kl. Vi mener, at sprog skal leges ind i en tidlig alder. Små børn er ikke generte, som man ofte er som ældre, hvor fremmedsprogsindlæringen ofte først har sin start. Små børn er åbne og har dejligt gåpåmod og de har den legende tilgang, og vi tænker sprog skal leges ind.
Fremmedsprog er i dag en grundlæggende kompetence, som børn bør udvikle fra helt små, ikke mindst fordi den i dag er utrolig vigtig i vores internationale verden. At lære sprog fra skolestart tror vi, er et godt fundament for den videre fremmedsprogindlæring i hele skoleforløbet. 

Vi deltager i den forbindelse i cand.ling.merc. Kathrin Wilds forskning. Kathrin har bl.a. en diplom i kulturel og sproglig formidling. Hun interesserer sig især for tidlig flersprogethed. Der findes (næsten) ingen forskning om tidligt tysk indtil nu, hvorfor det er et relevant emne, også set i lyset, at UVM har forpligtet alle skoler til engelsk undervisning fra 1. og tysk undervisning fra 5. klasse. Grænseegnens Friskole tager den tidlige sprogstart alvorligt, og derfor er vi blevet spurgt, om vi vil deltage i denne forskning. Katrin forsker i, hvordan unge børn tilegner sig to fremmedsprog samtidigt (fokus på forskellige sproglige fænomener) og i hvilken udstrækning det er muligt at benytte sig af modersmål-sproget i fremmedsprogsundervisning mm.

Musik/teater
Fra børn er ganske små elsker de at lege og eksperimentere med deres stemmer og deres krop. De efterligner gerne det, de har set deres forældre gøre i dagligdagen, set i fjernsynet eller hørt historier om. Børnene leger sig til erfaring ved at efterligne, eller afprøve forskellige materialer. Den nysgerrighed skal imødekommes og bruges aktivt til at styrke barnets sprog. Det kan gøres med mere musik, fantasileg og teater i både daginstitutioner og i skolen. Både sprog og motorik bliver stimuleret ved musik og teater. Med andre ord lærer børn gennem musik og teater at kommunikere, samarbejde og være i relation med andre.

Hvad giver det børn at spille teater som en del af undervisningen?

Eleverne får en forståelse af at bruge sig selv, de oplever måske, at deres svage sider pludselig kan være en force, når man spiller teater. Eleverne lærer noget universelt om genrer, og hvordan man selv kan være med til at skrive teaterstykker.

Teatret sætter nogle forskellige intelligenser og læringsstile i spil, og det kan gøre fx danskfaget mere alsidigt og tilgodese de elever, som fx ikke er udpræget boglige. Forskning har vist, at børn bliver bedre til at leve op til skolens krav, når de får lov at bruge kroppen, stemmen og fantasien.

Naturvidenskab
På Grænseegnens Friskole er vores mål igennem vores undervisning i naturfag at børnene opnår fortrolighed, forståelse og medansvar for naturen. De skal ud fra den viden de opnår i forbindelse med undervisningen udvikle respekt for livet og kloden vi bor på, så de i deres liv kan tage ansvar og handle ud fra en bred og dyberegående viden.

I skolens sang nævnes, at vi "ligger tæt på by og land", hvilket er en gave, vi regelmæssigt og gerne tager i brug.
Dette gør vi, idet vi regelmæssigt tager ud til den nærliggende Kelstrup plantage, Gejl Å eller Røde Mose, hvor børnene har mulighed at få hands on på de forskellige naturområder og komme hjem med smuds under neglene. Men også cykelture til lille Strand i Kollund eller busture til Aabenraa gennemfører vi gerne, når det gælder om at tilbyde børnene gode læringsmiljøer udenfor skolens faste rammer.
På skolen sætter vi høj pris på, at børnene i den daglige naturfagsundervisning får lov til at afprøve tingene med hånd og hoved. Også når det kræver at grave dybe huller i skolens velplejede græsplæne eller bygge kraner der giver vores små Myrer kræfter til at løfte de store Ulve.
Vi henter inspiration fra mange forskellige steder, som f.eks. unge forskere, udeskole, skoven i skolen og meget mere, for at kunne tilbyde børnene en moderne naturfagsundervisning, der motiverer til at lade undervisningen foregå der, som ordet "naturfag" lægger op til - ude i naturen.
Der tilbydes desuden o skoleåret 15-16 ugentlige valgfagstimer for de ældste elever i naturfag, så børn med interesse inden for det felt har mulighed for at dyrke det felt.
Vi ønsker at gøre endnu mere brug af nærmiljøet, som vi er placeret i. Samarbejdet med den nærliggende naturskole søges udvidet såsom tilgang til nærliggende landbrug og virksomheder, der kan fremme opnåelsen af vores mål.
Naturvidenskabsfaciliteter er under konstant opbygning og udvikling, således at det bliver muligt at opmuntre barnet til at bevare den nysgerrige og undrende tilgang.  

Krop og bevægelse
Vi ved at en god motorik er en af de vigtige forudsætninger for bedre læring. Derfor har vi fra skolens start iværksat et særligt tiltag for de yngste klasser. Der er faste ugentlige motoriktimer, hvor børnene er screenet af en fysioterapeut, og hvor undervisningen er særligt tilrettelagt med henblik på at styrke grov- og finmotorik, koordination af øje og hånd, hvor der trænes at trille, kravle krybe o.m.m.
Det er verificeret at bevægelse og puls fremmer læring. Derfor prioriterer Grænseegnens Friskole, at integrere bevægelse i dagligdagen som en naturlig del af undervisningen – i timerne såvel som i frikvartererne. Aktiviteterne forgår udenfor såvel som indenfor i gymnastiksalen.
Skolen har i samarbejde med DGI og HFIF desuden igangsat et trænerspireprojekt i skoleåret 15-16, hvor primært skolens 4.-5. kl. samt ældre interesserede elever uddannes til trænerspirer inden for adskillige selvvalgte idrætsgrene. Denne undervisning foregår i skoletiden såvel som efter skoletid, og hvor praktikdelen primært ligger i HFIF regi. Målet med dette tiltag er at uddanne og inspirere endnu flere børn til at være aktive og om muligt finde og fastholde nye idrætsinteresser. Vi ønsker desuden, at give børn mulighed for at opnå endnu større glæde ved at dyrke en idrætsform og derved inspirere andre til at dyrke en sport.