»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: undervisning/evaluering på GF - siden er sidst opdateret 23.7.17

» Aldersintegreret undervisning

» Undervisningsplan

» Morgensamling & fortælling

» Skoledagen

» Skolens fyrtårne

» Evaluering 2016

» Karakterer

» Undervisnings-miljøvurdering 2016

Evaluering på Grænseegnens Friskole i 2016

På Grænseegnens Friskole følger vi fælles mål. Dog har vi både engelsk og tysk fra 0. klasse og tilbyder ikke valgfag i overbygningen.
Skolen tilbyder dog musik, kor, band, fitness, naturfag, idræt samt ekstra engelsk og fransk som valgfag efter den normale undervisningstid.

Vi lever således op til skolens visioner og værdigrundlag.

Vi vil sikre, at hver enkelt elev opnår den optimale faglige udvikling og den optimale progression i forhold til den enkeltes læring og nærmeste udviklingszone.
Der evalueres normalt efter undervisningsforløbene i de forskellige fag, så lærerne og eleverne kan forholde sig til udviklingen og vurdere hvorvidt målene for de enkelte elever er opnået.

Ud over den daglige evaluering af eleverne ved eksempelvis samtaler om produkt og proces, samt undersøgelse af hvad vi ved før et nyt givent emne, målformulering samt efterfølgende evaluering over hvad der så er lært - gennemføres følgende tests /evalueringer eksempelvis:

 • 0. klasses sproglige udvikling og bogstavkendskab undersøges i oktober og resultaterne gennemgås på konference med leder, klasselærer, talepædagog og psykolog – hvor der laves handlingsplaner for udfordrede elever

 • Der gennemføres LUS (læse-udviklingsundersøgelse) på eleverne - normalt op til ELF samtalerne to gange årligt - men tillige løbende på alle årgange op til 7. kl.

 • Der udarbejdes eksempelvis spørgeskemaer før og efter et givent tema og læringen fremgår her tydeligt for den enkelte.

 • Der arbejdes fra 0. kl. med boganmeldelser og fremlæggelser hvor elevens udvikling følges af eleven, kammeraterne såvel som læreren

 • Der udarbejdes periodemål til hver periode i hvert fag - hvert periodemål har altid en plan for en måde at evaluere emnet på.
  Fx:
  Dansk 6.-7. kl. uge 1-6: evaluering af projektopgave ved fremlæggelse, med skriftlig og mundtlig feedback fra mig.
  Historie, kristendom og billedkunst hos 4.-5. kl. uge 1-6: evalueringen er onsdag morgen ved morgensamlingen hvor børnene viser og fortæller hvad de har arbejdet med omkring kirkearkitektur, inventar/kunst i kirker og lokale fortællinger omkring kirke og by.
  2.-3. kl. uge 49-5: Emne om kong Tut - skriftlig evaluering/tegning som kommer i portfolio mappe.

 • I matematik bruges især den observerende formative evaluering evt. med en afsluttende produktorienteret evaluering som eleven selv har lavet eller noget læreren har forberedt:
  I læringsprocessen observeres og gives direkte feedback. Feedback i forhold til hvad eleven allerede kan og fremover burde sætte fokus på. Enten individuelt eller kollektivt. Alt efter situation og mål.

 • I matematik benyttes desuden summativ evaluering:
  - Elevprodukter af praktisk arbejde eller "udstilling"
  - Eksemplarisk opgaveløsning på tavlen eller i materialet, fx elev er færdig med arbejdsark og har arbejdet sammen med andre. Læreren vil vide om der blev skrevet af eller lavet noget selv. Så skriver læreren eksempelvis en opgave ned som eleven hurtigt skal løse uden hjælp mens læreren sidder ved siden af.

Evalueringerne varierer efter om emnet lægger op til noget praktisk (fx fremlæggelse til morgensamling), skriftligt (fx logbog), test (fx lavet i google) eller man blot laver den som en samtale på klassen.

Desuden benyttes eksempelvis:
- Portfolio mappen.
- VØL modellen
- Evaluering i klassen vha. smileyer,
- Feed forward response i logbogen
- Feed forward response mundtligt ved fremlæggelser.  
- Selvevaluering i forbindelse med ELF
- Evalueringsspil fx jeopardy, hvem vil være millionær o. lign.
- Koncerter
- Elevdeltagelse i fortælletimen
- Udstillinger

Nationale tests gennemføres på de aktuelle klassetrin og sammenlignes med landsgennemsnit – primært til internt brug.

AKT:
Opstilling af indsatspunkter forud for indstilling af elev - evalueres på teammøder og i afsluttende rapport vha. flg. værktøjer:
-  opstilling af måltrapper med den enkelte elev - evalueres ved hver samtale
-  kompetenceafklaringsskema - evalueres ved afslutning i rapport i samarbejde med team/elev/forældre
-  ressourceblomst - evalueres ved afslutning i rapport i samarbejde med team/elev/forældre
-  kognitiv sagsformulering - evalueres ved afslutning i rapport i samarbejde med team/elev/forældre
-  firekolonneskema - evalueres ved afslutning i rapport i samarbejde med team/elev/forældre
-  challengeraketten - evalueres af elev/lærer/gruppe

2 gange årligt gennemføres Elev lærer forældresamtaler, hvor alle lærere udarbejder en elevplan for og sammen med den enkelte elev. Elevplanen drøftes til samtalen med elev og forældre. Om muligt har der før samtalerne været gennemført en elev-lærer samtale med klasselærer.

Vi gennemfører terminsprøver i 8. og 9. kl. ligesom 9.kl. afslutter med Folkeskolens prøver.

Det er vores målsætning vi skal være en faglig stærk skole, og for at være det må vi også kunne måle fagligheden og kunne sammenligne den med andre.

Hvert 5. år evaluerer vi vores evalueringskultur og -former. Ovenstående er udkommet af evaluering i februar 2016 på personalets pædagogiske døgn. 

Skoleleder Anne Søndergård Grænseegnens Friskole