»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: undervisning/aldersintegreret undervisning- siden er sidst opdateret 23.7.17

» Aldersintegreret undervisning

» Undervisningsplan

» Morgensamling & fortælling

» Skoledagen

» Skolens fyrtårne

» Evaluering 2016

» Karakterer

» Undervisnings-miljøvurdering 2016

 

 

Aldersintegreret undervisning i Grænseegnens Friskole

Undervisningens organisering
Bestyrelsen og personalet har vurderet, at det af hensyn til elevernes muligheder for at opbygge gode sociale relationer og opnå tilstrækkelig dynamik i klasserne er uholdbart med klassestørrelser ned til fem elever.

I forbindelse med opstarten af Grænseegnens Friskole har vi derfor valgt at etablere aldersintegreret undervisning på alle klassetrin i form af fire aldersintegrerede klasser med hver ca. 15-20 elever fra 1.– 2.kl.(Skovmus), 3.- 4.- kl. (Ørne) 5.- 7. klassetrin (Egern) samt 8.- 9. kl (Ulve). Hertil kommer børnehaveklassen (muldvarpe) som i 1. semester har timer i egen klasse såvel som i indskolingsklassen, hvor eleverne tilstræbes integreret senest ved semesterets slutning.

Formål
Hovedincitamentet til at indføre aldersintegreret undervisning er at styrke elevernes trivsel, læring og udvikling ved dannelsen af bæredygtige elevenheder samt ved at afprøve nye undervisnings- og organisationsformer, som fremmer en pædagogisk og faglig differentiering.

Det organisatoriske fundament
Fundamentet vi arbejder ud fra i forbindelse med den aldersintegrerede undervisning i Grænseegnens Friskole er den faseopdelte skole (0. – 2. klassetrin, 3. – 4. klassetrin og 5. – 7.klassetrin - 8.-9. klassetrin). Denne struktur er optimal i forhold til opbygning af kompetencer og akkumulering af viden i de enkelte afdelinger.

Vi har et højt ambitionsniveau på alle børns vegne. Derfor tilbyder vi en differentieret indsats baseret på det enkelte barns forudsætninger. Vi skal behandle børn forskelligt for at give dem lige muligheder.

Et gensidigt, forpligtende samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere skaber det optimale grundlag for elevernes trivsel, læring og udvikling.

Vi har en konstruktivistisk læringsforståelse – der handler om, at den enkelte elev selv konstruerer sin egen viden, indsigt og forståelse i et aktivt samspil med omgivelserne.

Vi har en dynamisk læringsforståelse, hvor læringen finder sted som en integreret proces, der både omfatter en indre bearbejdelsesproces og en ydre samspilsproces mellem den enkelte og omgivelserne.

Vi anerkender elevens udgangspunkt for læring (nærmeste udviklingszone) og udvikler dem i forhold hertil (differentiering) såvel individuelt som i fællesskaber.

Vi har fokus på, at alle elever har gode relationer og udvikler ansvarlighed i de fællesskaber, de er en del af (inklusion).

Arbejdet tilrettelægges, så børnene kan være aktive, undersøgende og eksperimenterende, og så de får mulighed for indsigt i egen læring og udvikling.

Vi sætter mål for og evaluerer børnenes læring med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone, samt hvad et barn skal kunne på forskellige udviklings- og alderstrin. Dette sker i et tæt samarbejde med elever og forældre.

Holddannelse
På tværs af de aldersintegrerede klasser etableres faglige læringsrum, hvortil holddannelsen kan foretages på baggrund af børnenes kompetencer, køn, interesser, behov mv.

Ligeledes etableres der obligatorisk lektiecafe for eleverne fem dage om ugen i fritidsordningens regi.

Evaluering
Undervejs i forløbet vil vi foretage erfaringsopsamling og evaluering af undervisningsformerne. Desuden udvælges der blandt barnets arbejdsopgaver sider/produkter, som viser barnets udvikling. Disse sættes i en portfoliemappe, som følger barnet.

Succesfuld implementering
Det er afgørende for den aldersintegrerede undervisnings succes at alle: elever, forældre, medarbejdere, bestyrelse og ledelse er aktivt involveret i udviklingsprocessen og tager ejerskab herfor.