»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: om skolen/tilsyn/tilsynserklæring 2015/2016 - siden er sidst opdateret 23.7.17

» Mission

» Bestyrelsen

» Forældre

» Trækronen

» Værdigrundlag

» Historie

» Stillinger

» Traditioner

» Undervisningsmiljø

» Tilsyn

» Svalen

 

 

Tilsynserklæring 2015/2016

Grænseegnens Friskole

Præstevænget 12
Holbøl
6340 Åbenrå

Dato: 28. februar 2016

Tilsynsførende: lektor og cand. pæd. Bettina Brandt


Denne rapport er udarbejdet på baggrund af 3 besøg på Grænseegnes Friskole.
Jeg har observeret undervisningen i udvalgte klasser og har haft samtaler med lærere og elever på skolen. Samt samtaler med skolens leder.
Jeg har i øvrigt orienteret mig via skolens hjemmeside og har set på opslag og ophæng på gange og i klasserne.

18. maj 2015
Rundvisning på skolen
Observation af: Matematik 1. kl, Dansk 4./5. kl.

24. november 2015
Morgensang og samling med de yngste
Observation af: Dansk 8./9. kl., Dansk 6./7. kl. Dansk 2./3. kl., Matematik 8.-9. kl., Matematik 2./3. kl.
Samtale med Skoleleder Anne Søndergaard

28. januar 2016
Observation af: Matematik 1. kl., Engelsk 8./9. kl., Engelsk 6./7.kl.

Beskrivelse af de observerede timer
I matematik i 1. klasse anvendes der praktisk materiale og differentierede opgaver, såsom øvelser i deciderede regnebøger og spil, og anden gang jeg er med,
handler det om spejlinger og magiske terninger, nogle af eleverne arbejder med it-programmet: Matematik i Måneby. Eleverne opfordres til at hjælpe hinanden.

I dansk i 3./4. klasse er eleverne med udgangspunkt i Bjarne Reuters i gang med at arbejde med forfatterskabslæsning og diskuterer og med udgangspunkt i nedslag i bogen Busters verden.

I dansk i 8./9. klasse har eleverne læst bogen ”En, to, tre nu”. Eleverne har arbejdet ud fra en arbejdsseddel omkring hvad en rapport skal indeholde. En elev fremlægger og de øvrige elever bidrager. Der bliver talt om forskel på resume og referat, og der bliver perspektiveret til tidligere læsning. En af elevernes afleveringer af en terminsprøve læses højt, og denne diskuteres.

Dansk 6./7. klasse arbejder med dilemmaer og tager udgangspunkt i små filmklip. Eleverne diskuterer, og alle bidrager med eksempler fra filmklippene og fra egen hverdag. Flere konkrete begreber, som eleverne også har arbejdet med tidligere, kommer i spil i diskussionen.

Dansk 2. /3. klasse er der faste rutiner, som er med til at give struktur på skoledagen. Eleverne vurderer eksempelvis på oprydning i klassen. Der læses med læsemakker, og eleverne er delt op, så de har en makker, der er på samme niveau. Nogle af eleverne laver skriveøvelser, og der arbejdes med danskbogen ”Dus med dansk”

Matematik 8./9 kl. Den terminsprøve som eleverne har arbejdet med, gennemgås. Både 8. klasses og 9. klasses eleverne har klaret sig godt. Der diskuteres omkring, hvordan opgaveformuleringerne kan tolkes. Tydelig undervisningsdifferentiering mellem 8. og 9. klasse.

Matematik 2. /3. klasse. Arbejder med differentierede opgaver i bøger og fra forskellige ark. (Kort besøg)

8./9. klasse engelsk. Snakker om emner til eksamen og skal i gang med at øve sig i at lave eksamens spørgsmål. Arbejder med dette i grupper inden for de forskellige emneområder.

Engelsk 6. /7. klasse. Mundtlige fremlæggelser inden for forskellige områder (2. verdenskrig, flagningen, festivaler mv.). Elever præsenterer Power Point mv. De øvrige elever deltager aktivt ved at komme med kommentarer til oplæggene.

Jeg har under besøgene drøftet undervisningens indhold med lærerne, og det har udfoldet eksempler på, hvad der i øvrigt arbejdes med, også på tværs af fagene. Jeg har med skoleleder Anne Søndergaard drøftet skolen undervisningsplaner samt skolens hjemmeside og indhold.

Samlet set om undervisningen
Undervisningen bærer på alle niveauer præg af en anerkendende tilgang til eleverne. Der anvendes differentieret materiale. Der er generelt fokus på at fremme elevernes evner til at præsentere og fremlægge, samt at give respons til andre. Der anvendes materialer, der er alderssvarende, og forskellige IT- portaler indgår i undervisningen.

På opslagstavler og vægge i klasserne kan man se eksempler på elevarbejder, samt inspiration til undervisningen. Der er udpræget orden i elevernes mapper og kasser, som findes i klassen, og der anvendes ud over det materiale, som skolen selv har rådighed over, materialer fra CFU.

Lærerne har været gode til at orientere mig om skolens arbejdsmetoder og undervisning, hvor tværfaglige emner ofte er i spil.
Vurdering af elevernes standpunkt

Det er ud fra mine observationer af undervisningen og kig på diverse undervisningsmaterialer, samt snakke med elever og lærere, min vurdering, at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk klart svarer til niveauet i den danske folkeskole.

Vurdering af skolens samlede undervisning
Skolen hjemmeside er informativ og rummer oplysninger om arrangementer som projektuger, lejrskoler og skolens traditioner. Ud over dette fremgår skolens mission, værdigrundlag, tilfredshedsundersøgelse samt evaluering.

Skolen følger Ministeriet for børn og undervisnings mål: Fælles mål
Og de to områder, som er specielle for Grænseegnens Friskole, engelsk og tysk fra 0.klasse, er beskrevet på hjemmesiden.

Det er min vurdering, at undervisningen på Grænseegnes Friskole lever op til de gældende krav og lovgivninger, som Ministeriet for Børn og Undervisnings opstiller til frie grundskoler.

På Grænseegnens Friskole praktiseres der en fagligt kvalificeret og varierende undervisning.

Frihed og folkestyre
Det demokratiske samfundssyn, hvor der er plads til forskellighed, og som præges af fælleskab og engagement, er en del af skolens værdigrundlag, og det lever skolen til fulde op til.

Oplag på opslagstavler og på gange, samt beskrivelser af, hvad der arbejdes med på skolens hjemmeside, er tydeligt bevis på dette. De emner, som skolen arbejder med på tværs af fagene, som fx børns rettigheder og fattigdom, giver eleverne mulighed for at arbejde med dilemmaer med udgangspunkt i deres egen hverdag.

Skolen har et elevråd, hvor eleverne har mulighed for at komme til orde og få indflydelse.

Der praktiseres generelt en demokratisk og anerkendende tilgang til undervisningen på Grænseegnes Friskole.

Skolens undervisningssprog er dansk.


Bettina Brandt