»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: om skolen/arbejds- og undervisningsmiljø/trivsel - siden er sidst opdateret 26.3.19

» Mission

» Bestyrelsen

» Forældre

» Trækronen

» Værdigrundlag

» Historie

» Stillinger

» Traditioner

» Arbejds- og       undervisningsmiljø

» Persondataloven

» Tilsyn

» Svalen

Arbejds- og undervisningsmiljø

Læs mere om:

» Trivsel
» Rygepolitik
» Kostpolitik
» Mobilpolitik
» Sorg-/kriseplan
» Sociale klausuler
» Tilfredshedsundersøgelser
» APV 

Trivselspolitik for Grænseegnens Friskole

Grænseegnens Friskole er en friskole, der vil børnenes trivsel. Vi er en skole der ikke accepterer mobning. Det er en af skolens grundværdier, at skolen er et sted, hvor man udvikler sig, hvor man har ret til at trives, hvor man har ret til at være glad, hvor man ikke skal være bange for noget som helst. God trivsel er fundamentet for læring.
Trivsel er alles ansvar: lærernes, pædagogernes, forældrenes og børnenes!

Mobning angår alle på Grænseegnens Friskole og vi gør noget ved det, med det samme!

I folkeskolelovens kapitel 1, §1, stk. 3 står der:
"Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati."

I friskolens egen målsætning hedder det:
”Vi tilsigter at være en skole, der kan rumme alle, hvor vi tager hånd om hinanden. Vi vægter det forpligtende fællesskab højt, med udgangspunkt i det enkelte barn. Der skal være plads til forskellighed, plads til at være sig selv, men ikke at være sig selv nok. Skolen ser det som værdifuldt at elever, forældre og ansatte går aktivt ind i det forpligtende fællesskab i og omkring skolen. Fællesskabet og samværet omkring skolen er kendetegnet ved engagement, åbenhed og gensidig tillid og respekt.”

Det er vigtigt at skelne mellem drilleri, konflikt og mobning.
Drilleri
: Drilleri finder sted for at opnå kontakt. Drilleri byder op til sjov og leg. Det er gensidigt og er ikke en permanent tilstand.
Konflikt: Konflikter er ikke skadelige og begge parter tager del. Konflikter udgør en vigtig og nødvendig del af et barns udvikling.
Mobning: Mobning er de handlinger, der bevidst forsøger at skade en anden person. Det foregår over længere tid. Mobning er ikke en naturlig del af livet og er ødelæggende.

Mobning har mange ansigter: Det kan være fysiske overgreb (vold) eller verbale overgreb så som at blive grinet af i klassen, nedværdigende kommentarer, skriftlige overgreb i medierne som sms-er, Facebook og på andre sociale medier m.v.
Trivselskulturen på Grænseegnens Friskole og Trækronen, som er vores fritidsordning, er generelt kendetegnet ved at vi:
- lytter til hinanden
- passer på hinanden
- har det rart med hinanden
- guider børn ind i fællesskabet
- er imødekommende
- taler pænt til hinanden
- hjælper når nogen har brug for det
- er en åben skole og SFO, hvor alle er velkomne
- respekterer hinanden
- alle deltager aktivt i den daglige fælles morgensamling
- møder hinanden og undervises på tværs af klasser
- informerer hinanden flittigt og uformelt
- har teammøder, hvor klassens børn drøftes/ der informeres om enkeltsager
- har et velfungerende, tæt og fleksibelt forældresamarbejde
- er konsekvente og stiller krav
- gør plads til forskellighed og har naturlig respekt for det
- har erkendt, at man er nødt til at indgå kompromiser
- vi har uddannede legepatruljer, som arrangerer lege i frikvartererne
- vi trækker legevenner

Handleplan
Det betyder for børnene:
- at de sammen med skolens lærere og Trækronens personale har ansvaret for, at alle børn trives
- at de har en ven – morgensamlingsven og legeven
- at de inddrages aktivt og jævnligt/ugentligt i trivselsarbejdet
- at det enkelte barn skal gribe ind, hvis han/hun ser, der foregår mobning f.eks. ved at henvende sig til personalet eller fortælle sine forældre om det – det er ikke at sladre
- at de skal kende skolens trivselspolitik og det italesættes at det altid forventes at barnet tager aktiv del i at fremme politikken
- at de ældste børn bevidstgøres til stadighed om deres ansvar for at være gode rollemodeller for de yngre børn
- at Trænerspirerne og andre ældre børn er legepatrulje i nogen af pauserne
- at de arbejder med temaer om det gode liv, trivsel mm.
- at de undervises i mobiletik
- de arbejder med mobning – også den virtuelle
- at de arbejder sammen med SSP i de ældste klassetrin om mobning – også på de digitale medier
- at man drøfter trivsel på elevrådsmøder

Husk at børn der mobber ofte er børn der selv er usikre eller har det svært, hvilket dog aldrig berettiger til mobning.

Det betyder for Personalet:
-
at de arbejder med at danne vidende, kritiske, handlende og sociale mennesker, der deltager i demokratiske processer
- at de sammen med børnene har ansvaret for, at alle børn trives
- at de skal optræde som gode rollemodeller for børnene - sprog og adfærd – og have en respektfuld omgangstone
- at klasselæreren hvert år gennemgår skolens trivselspolitik i klassen
- at skolens personale jævnligt/månedligt tager trivsel på dagsordenen på PR møder
- at skolens personale altid beskriver barnets trivsel i elevplanen og den drøftes til ELF samtalerne
- at klasselæreren og SFO personalet årligt ved elevsamtalen spørger ind til miljøet i klassen i SFO – trivselsundersøgelse
- at de sammen med eleverne udarbejder klasseregler for god adfærd i klassen, og disse skal regelmæssigt revideres og genopfriskes
- at klassens sociale liv er et fast punkt på forældremøder og til skole- hjemsamtaler
- at de er forpligtet til at gribe ind, hvis mobning opstår. Her inddrages, børnene, forældrene og ledelsen
- at de taler med børnene om at være kritisk på de sociale medier og om god etik på de sociale medier
- at de arbejder med Trin for trin i 0. kl. og med god trivsel i klassen
- at de arbejder på tværs af klasserne og lægger op til at børnene leger sammen i pauserne, fælles lejrskoler og emneuger
- at vi er i fortsat dialog om, hvad der er acceptabelt og uacceptabelt på netmedier. Pornografisk, voldspræget og alment krænkende indhold er altid uacceptabelt. Skolen forholder sig ret til altid at fjerne etisk uforsvarligt indhold på skolens digitale enheder/udstyr
- at vi arbejder for et fladt klassehierarki, hvor både stærke og sårbare kan føle sig trygge og være den, de er.

Et fladt hierarki styrker den store midtergruppe og forebygger mobning i en klasse. http://www.foraeldrefiduser.dk/slides

Det betyder for Forældrene:
-
at de taler positivt om deres barns skole, klassekammerater og deres forældre. Kort sagt, er loyal
- at de deltager aktivt, direkte og positivt i løsningen af eventuelle trivselsproblemer
- at de støtter deres barn i at dyrke forskellige bekendtskaber på kryds og tværs i klassen og af klasserne
- at de taler med deres barn om, hvordan han/hun kan være med til at forebygge mobning
- at de taler med deres om god etik på de sociale medier. Og beder om indblik.
- at de giver invitationer til børnefødselsdage fra klassekammeraterne høj prioritet. Det vil sige sørger for, at deres barn tager med til alles fødselsdage
- at de fortæller deres barn, at fødselsdagsfester er forskellige, og at det er en festdag for fødselaren
- at de når de selv holder fødselsdag for deres barn - så opfordrer vi til at tænke på skolens fødselsdagspolitik: hele klassen inviteres med om muligt, eller hele grupper så som 1. klasse, alle drenge/piger osv. Et enkelt barn holdes aldrig ude.
- at de bakker op om og deltager i klassens og skolens arrangementer
- at de støtter det sociale liv på skolen
- at de straks kontakter forældre og/eller skolen ved kendskab til mobning – også virtuel mobning
- at de reagerer på mindre ting før de har vokse sig store

Det betyder for Skolelederen:
-
at hun hvert 3. år samen med AMR foranlediger en undersøgelse af hele undervisningsmiljøet
- at hun hvert år sammen med AMR foranlediger en undersøgelse af elevernes psykiske undervisningsmiljø
- at hun årligt gennemfører en tilfredshedsundersøgelse
- at hun har samtaler med mobber og forældre og guidning til alternative handlemønstre
- at hun kan bortvise mobber fra skolen, hvis ikke adfærden ændres

Det betyder for Bestyrelsen:
-
at de hvert år ajourfører skolens trivselspolitik
- at de hvert år foranlediger at trivselspolitikken sendes til forældrene
- at de har det overordnede ansvar for at trivselspolitikken udmøntes

Godkendt i bestyrelsen 13. november 2017