»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: om skolen/arbejds- og undervisningsmiljø/sociale klausuler - siden er sidst opdateret 26.3.19

» Mission

» Bestyrelsen

» Forældre

» Trækronen

» Værdigrundlag

» Historie

» Stillinger

» Traditioner

» Arbejds- og       undervisningsmiljø

» Persondataloven

» Tilsyn

» Svalen

Arbejds- og undervisningsmiljø

Læs mere om:

» Trivsel
» Rygepolitik
» Kostpolitik
» Mobilpolitik
» Sorg-/kriseplan
» Sociale klausuler
» Tilfredshedsundersøgelser
» APV 

Sociale klausuler

Handleplan for opfyldelse af sociale klausuler

I henhold til Undervisningsministeriets skrivelse af juli 2002, j.nr. 2001-3872-12 og bekendtgørelse nr. 344 af 26/6 2002 om sociale klausuler skal Grænseegnens Friskole hermed opstille den handleplan, der gælder for skolen vedrørende fremmelse af det rummelige arbejdsmarked, herunder beskæftigelse på særlige vilkår.

1. Overordnet er det skolen hensigt at leve op til ministeriets ønske om at 3,5 % af de ansatte er ansat på særlige vilkår.

2. Ligeledes overordnet er det naturligt forekommende i skolens personalepolitik, at skolen ønsker at skabe gode arbejdsforhold for medarbejderne, herunder et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der fremmer samarbejde og trivsel

3. Til fremme af ovenstående er det bestyrelsens opgave til stadighed at vurdere den såvel psykiske som fysiske arbejdssituation for alle medarbejdere med henblik på at undgå arbejdsulykker og nedslidning. Vi foretager løbende arbejdspladsvurdering (APV) og tjekker med mellemrum det psykiske arbejdsmiljø ved indsamling af data fra medarbejderne desangående.

4. Ved længere sygefravær indkaldes til samtale med ledelsen med henblik på at få kortlagt, om der i arbejdsmiljøet er faktorer, som medfører sygdom og, for så vidt det er muligt for skolen, efterfølgende at få rettet op på disse ting.

5. Skolen afvikler mindst hvert andet år medarbejdersamtaler. Formålet her er at få kortlagt den enkeltes situation, ønsker om fremtiden og forandringer her og nu igen med henblik på bevarelse af ansættelse og forbedring af vilkår.

6. I skolens fagfordeling tages der i udstrakt grad hensyn til lærernes ønsker vedrørende fag og klasser og har til formål at sikre at skolens lærere bydes optimale arbejdsforhold.

7. Øvrigt personel håndteres på lignende vis.

8. Skolen har fast kontakt til

a. kriminalforsorgen med henblik på beskæftigelse af afsonere, som er straffet efter færdselsloven

b. kommunens jobkonsulent med henblik på ansættelse af personer i fleks- og skånejobs, revalidering og arbejdsprøvning, jobtræningspraktik og jobtræning med løntilskud

9. Skolen vil, hvis kvalifikationerne og det danske sprog er på plads, til hver en tid på lærerområdet ligestille ansøgere med indvandrerbaggrund med ansøgere med dansk ditto.

10. Det er skolens politik, at ligestille alle ansøgere på andre arbejdsområder på skolen, når blot kvalifikationerne er i orden og dansk beherskes så langt, at beskeder kan forstås og afleveres.

11. Skolen vil i de tilfælde, hvor jobs udbydes, som kan bestrides af personer med nedsat arbejdsevne, aktivt kontakte kommunen for at gøre opmærksom på, at disse jobs eksisterer.

12. Skolen er på praktiske områder som køkken, pedeltjeneste og skolefritidsordning meget åben overfor muligheden for ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne.

Bestyrelsen, den 1.5.2013