»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: om skolen/arbejds- og undervisningsmiljø/sorg- og kriseplan - siden er sidst opdateret 26.3.19

» Mission

» Bestyrelsen

» Forældre

» Trækronen

» Værdigrundlag

» Historie

» Stillinger

» Traditioner

» Arbejds- og       undervisningsmiljø

» Persondataloven

» Tilsyn

» Svalen

Arbejds- og undervisningsmiljø

Læs mere om:

» Trivsel
» Rygepolitik
» Kostpolitik
» Mobilpolitik
» Sorg-/kriseplan
» Sociale klausuler
» Tilfredshedsundersøgelser
» APV 

Skolens sorg- og kriseplan

At støtte et barn i sorg kræver ikke at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske
Sorg- og kriseplanen indeholder følgende:

  • Når en elev dør

  • Når en elev mister forældre eller søskende

  • Når skolen mister en ansat

  • Når en elevs forældre skal skilles

  • Når en elev mister andre nære

Når en elev dør
Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter skolelederen, der hurtigst muligt kontakter klasselæreren og de øvrige ansatte på skolen. Hvis der er behov for krisehjælp til medarbejdere, kontaktes evt psykolog eller præst.
Bogen: Min usynlige søn – kunsten at leve med sine døde resten af livet: Esben Kjær gives evt. og/eller bogen: Min usynlige bror – David Cozmo.com gives evt.

Klasselærerens ansvarsområder:
Første kontakt til elevens hjem:
Klasselæreren har ansvaret for, at der tages kontakt til hjemmet samt at der tilbydes et hjemmebesøg.

Formålet med kontakten:
At vise medfølelse. Få konkrete facts om, hvad der er sket, således at rygter manes i jorden. Hvilke oplysninger må/må ikke videregives til skolen/eleverne? Hvad kan klasselæreren/skolen/Trækronen hjælpe med? Fortælle, hvad der vil ske på skolen i løbet af den første dag. Afklaring af, om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet på skolen. Forældrenes forventninger til skolen.

Den videre kontakt til elevens hjem:
Fortælle om forløbet i klassen. Indhente oplysninger om begravelsen. Afklare om forældrene ønsker lærernes og klassekammeraternes deltagelse i begravelsen. Hvis forældrene ønsker skolens deltagelse i begravelsen, drøftes det, hvem der deltager. Klasselærere koordinerer med klassens øvrige forældre, hvis der er ønske om at klassekammerater deltager.

Klassen:
Lærerne er på skolen når de første elever møder.

Morgensamling:
Man taler meget grundigt om, hvad der er sket. (Rygter manes i jorden). Samtale om døden. Man taler med eleverne om den elev, der er død.

I klassen:
Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. I fællesskab tales om, hvordan man vil mindes eleven i klassen. Eventuelt markeres elevens plads med lys, blomster, billeder, digte m.m. Det kan være/er en god ide at lade eleverne sende en hilsen til forældrene. Det kan være breve, digte, små tegninger og små historier og blomster fra klassen. Der skal være mulighed for at lave aktiviteter, der ikke har med død at gøre. (F.eks. en tur i skoven). Når skoledagen er slut, sikres det, at der ikke er elever, der skal hjem til et tomt hus. Det sikres, at alle hjem er orienteret om dødsfaldet. Eleverne kan evt. gå i Trækronen, indtil forældrene kommer hjem. Præsten kan kontaktes og komme i klassen for at fortælle om begravelsen. Det er meget vigtigt med OPFØLGNING gennem samtaler, herunder det at mindes og evt. brug af sorgmateriale. Besøg på gravstedet kan overvejes.

Kontakt til klassens forældre:
Forældrene informeres grundigt om dødsfaldet. Informationen gives skriftligt. Den kan indeholde en invitation til et forældremøde, hvor psykolog og/eller præst evt. kan deltage.

Ledelsens ansvarsområder:
Information til skolens medarbejdere om dødsfaldet. Flagning. Skolen flager på halv stang på selve dagen, ligesom der også flages på begravelsesdagen. Kontakt til fraværende lærere/medarbejdere. I samarbejde med klasselæreren sendes der brev til klassens forældre.
Brev til alle hjem.

Afholdelse af mindestund for hele skolen:
Det overvejes, hvordan en mindestund skal afholdes. Ledelsen giver eleverne besked om dødsfaldet. Der sættes ord på det der er sket og søskende nævnes. Afholdelse af 1 minuts stilhed - hvorefter der synges en sang. Lærerne og eleverne går til deres klasser og kan her afklare evt. spørgsmål. Opmærksomhed omkring fraværende klasser, børn og medarbejdere.

Hvis dødsfaldet sker i en ferie:
Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter skolelederen eller klasselæreren.

Der skal sørges for:
Kontakt til hjemmet. Blomster til begravelsen og evt. deltagelse i begravelsen. Skriftlig information til alle elever og forældre. En mindestund arrangeres den første dag efter ferien. Det tidligere skitserede forløb i klassen foregår også fra den første dag efter ferien.

Det er godt at huske
Vær aktiv lyttende og nærværende. Lad være med at bagatellisere. Alle følelser er i orden i forbindelse med sorg. At være ked af det er mange ting.

Når en elev mister forældre eller søskende
Den person, der først får meddelelsen, må sikre sig, at skolelederen straks får besked. Skolelederen sikrer, at medarbejdere og andre relevante klasser informeres om dødsfaldet, afhængigt af situationen.

Kontakt til hjemmet:
Klasselærer eller skoleleder kontakter elevens hjem.

Formål:
Få konkrete facts om, hvad der er sket. (Rygter manes i jorden). Hvilke oplysninger må/må ikke videregives til skolen/eleverne? Hvad kan klasselæreren/skolen hjælpe med? Det aftales, hvordan klassen informeres, samt hvad der må/skal siges og gøres. Der sendes en buket til hjemmet - ledsaget af en personlig hilsen.

Klassen:
Klassen laver tegninger/breve, som sendes til eleven. Det er vigtigt at være opmærksom på klassens reaktion. Skriftlig information til klassens forældre. Det overvejes, hvordan eleven skal vende tilbage til klassen. Der tales med klassekammeraterne om, hvordan de kan forholde sig, når den berørte elev kommer tilbage og om betydningen af åbenhed omkring elevens tab - også fremover. Det overvejes, hvordan man vil forholde sig til begravelsen.

Opfølgning:
Klasselæreren kan have enesamtaler med eleven: Vær en god lytter! Det er vigtigt, at eleven har en voksen på skolen at tale med om sin sorg – evt kan præsten inddrages. Klasselæreren aftaler med eleven og familien, hvad klassen/skolen kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen.

Når skolen mister en ansat
Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter skolelederen eller en anden lærer. Lederen/bestyrelsesformanden koordinerer, hvad der skal iværksættes. Skolen flager på halv stang på selve dagen, ligesom der også flages på begravelsesdagen. Lederen/bestyrelsesformanden tager kontakt til den afdødes familie. Familien får at vide, hvad skolen foretager sig i anledning af dødsfaldet. Familien gives mulighed for at komme frem med, hvad de forventer af skolen i denne situation. Samme dag sendes en hilsen fra skolen. Brev/mail hjemsendes til alle skolens elever.

Information til de ansatte
Lederen/bestyrelsesformanden får samlet de ansatte ved skolen til et kort møde. Fraværende lærere og medarbejdere kontaktes. Ledelsen informerer om, hvordan skolen vil forholde sig mht. denne dag, herunder hvilke informationer, der skal gives til eleverne. Skolens ansatte har en stund, hvor de mindes den afdøde. En samling i lysningen for alle. Alle informationer skal være klare og præcise for at undgå misforståelser. Kollegaer, som ønsker at deltage i begravelsen, gives fri. Der sendes blomster fra skolen.

Berørte klasser
Alle klasser orienteres. Der vurderes om der er elever, der ikke bør sendes hjem uden forudgående kontakt til hjemmet. Man taler grundigt om hvad der er sket. (Rygter manes i jorden.) Man taler med eleverne om den ansatte, der er død. Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. I fællesskab tales om, hvordan man vil mindes den ansatte i klassen. Eventuelt markeres den ansattes plads med lys, blomster, billeder, digte m.m. Der skal være mulighed for at lave en aktivitet, der ikke har med død at gøre. (F.eks. En tur i skoven)

Når der i en elevs hjem er alvorlig sygdom, skilsmisse o. lign.
Klasselæreren/lederen informerer de øvrige lærere/personalet i Trækronen.

Det er vigtigt, at der findes ud af:

• Hvilken støtte barnet kan regne med hjemme.
• Om klassen bør involveres/hvad skal der siges?
• Om et hjemmebesøg eller en forældresamtale kan være nyttig.
• Om eleven har gode venner, der kan støtte.
• Om de sociale myndigheder bør kontaktes.
• Ved skilsmisse: Fremgangsmåde indkaldelse til forældremøder, skole/hjemsamtaler.

Link til brug ved skilsmisse:
https://bornsvilkar.dk/fokus/skilsmisse/skilsmisse
http://www.psykiatrifonden.dk/viden/gode-raad-og-temaer/livskrise.aspx
http://voresborn.dk/familie/skilsmisse-trygge-born-med-to-hjem

Link til brug ved alvorlig sygdom:
http://www.bornungesorg.dk/gode-raad-til-at-tale-med-boern-om-det-svaere/
http://xn--nrmorellerfarbliversyg-o5b.dk/

Link til brug ved dødsfald:
http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/7/4/0/6/740618c1cece812a0c1446534ff6c4e03434f956/naarboernmister.pdf
http://www.bornungesorg.dk/ved-dodsfald-i-familien/
http://livogdoed.dk/temaer/born-og-doden/
https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/boern-og-unge/hvis-boern-og-unge-mister/boerns-behov-ved-doedsfald/lad-boernene-se-den-doede/